THÔNG BÁO!

ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2021

Xin thông báo chương trình Xuất Gia Vị Tha và Bồ Tát Hộ Pháp sẽ được tổ chức vào ngày 9 đến 20 tháng 12 năm 2021. Tát cả công đức tu tập sẽ được hồi hướng đến 600,000 người công dân Mỹ và 3.5 triệu người trên toàn thế giới đã thiệt mạng do đại dịch COVID-19.

Thông tin mới nhất sẽ được cung cấp sau.

Vietnamese